Kjøpsvilkår
 
E-future
Org nr: 919585722
Foretaksadresse: Bjølsengata 15, 0468 Oslo, Norge.
Kontor adresse: Frenningsvei 3, 0588 Oslo, Norge
Sist oppdatert: Okt 2019
Generelt:

 

Disse salgbetignelser gjelder alle varer solgt i vårt e-future nettbuttik (www.e-future.no). Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Alt informasjon på vårt nettside finnes både på norsk og engelsk.

Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Foreløpig leverer vi alle produktene til hele Norge.

 

Avtalen
 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Pris
 

Den oppgitte prisen for varen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Prisene våre er oppgitt i norske kr (NOK). Alle priser oppgitt på våre produkt sider av produktene er inkludert MVA.

 
Gjenomføring av handel:

 

For å gjennomføre en handel i vår nettbuttik må du først klikke deg inn på det produkte du ønsker å kjøpe. Deretter trykker du på ønsket farge eller variant du ønsker å kjøpe. Du vil da komme til kasse side der du fyller ut betaling skjema og personliginformasjon som trengs for å levere varerene til din addresse. På slutten vil du få en ordre bekreftelse med kvittering både på e-post og nettside.
Kjøpesummen gjøre opp gjennom kreditkort, paypal, vipps eller bambora.
 
Undersøkelse av produktene
 

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene har blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangle, sammenføyinger eller andre detaljer tilhørende produktet.

 

Garanti
 

Våre garantier følger reglene for varer etter forbrukerkjøploven. 

 

Reklamasjonsfrist

 

I henhold til forbrukerkjøpsloven har kunden har alltid to års reklamasjonstid ved kjøp av våre produkter. Reklamasjonsretten omfatter material- og fabrikasjonsfeil.

​Situasjoner som ikke dekkes av reklamasjonsretten er:

  • Skader grunnet manglende vedlikehold eller rengjøring.

  • Feil som skyldes modifikasjoner, demonteringer eller reparasjoner som ikke er autoriserte av E-Future.no

  • Skader eller funksjonsfeil grunnet oppbevaringsfeil.

  • Riper, bulker eller andre skader grunnet uaktsom bruk.

  • Vannskader eller funksjonsfeil grunnet kjøring i vann.

  • LED-lys. 

 

For at du skal få den beste og tryggeste kjøreopplevelsen, må du:
 

1. Skyve og trekke styrespaken i små trinn / gradvis frem og tilbake.

2. Plassere bena godt fra hverandre slik at du har en bred holdning på brettet.

3. Holde et lavt tyngdepunkt.

4. Lene deg fremover når du akselererer.

5. Lene deg bakover når du bremser.  

Følg alltid alle relevante lover, regler og forskrifter på området.

 

Kjørevilkår  
 

-Du må ikke prøve å gjøre eller gjøre stunts eller triks med skateboardet ditt. Brettet er verken laget til eller egnet for dette.

- Selv om produktet ble produsert for maksimal ytelse og lang holdbarhet, kan skade oppstå. Hopping eller annen aggressiv behandling eller kjøring kan føre til at brettet blir overbelastet, skadet og/eller ødelagt, og du utsetter deg selv for risiko for skade.

- Elektriske skateboard er relativt stillegående kjøretøy, og du må derfor utvise oppmerksomhet og aktsomhet overfor fotgjengere eller andre som kan ha problemer med å oppdage deg.  

- Skateboardet må ikke utsettes for vann. Dette innebærer at brettet ikke må kjøres i vått vær eller på vått underlag, eller på andre måter komme i kontakt med vann. Utsettes bremsene og de andre elektriske komponentene for vann, kan det oppstå skader på brettet – og brettet kan slutte å fungere.

- Skateboardet er beregnet for kjøring på jevne og tørre overflater, som fortau. Våte, isete, ujevne eller grove overflater kan svekke akselerasjonen og bremseevnen, og kan medføre både skader på brettet og ulykker.

- Det er kun tillatt med én person på brettet av gangen.

- Bruk alltid hjelm og annet beskyttelsesutstyr når du kjører.

- Bruk aldri hodetelefoner, mobiltelefon eller lignende når du kjører.

Kjøperens ansvar -  Alle våre produkter er ikke lovligå å kjøre på offtenlige veier i Norge. Alle våre produkter med maks hastighet på 20km/t er lov å kjøre på offentlige veier i Norge. Produkter du kjøper av E-Future.no som er ikke lov å kjøre på offentlige veier i Norge kjøper du på ditt eget ansvar. Skader og ullykker ved uaktsome kjøring av våre produkter kan ikke beskyldes E-Future for. Du kjøper produktene våre på ditt eget ansvar.

 

Du må alltid være svært aktsom og oppmerksom når du kjører det elektriske skateboardet. Vi er ikke ansvarlige for hvordan du kjører eller bruker brettet. Risiko for alvorlig skade Når du kjører det elektriske skateboardet utsetter du deg selv for risiko for skade som følge av tap av kontroll, kollisjon og fall.

 

Ta alltid de nødvendige forholdsregler:  

- Det er kun tillatt med én person på brettet av gangen.  

- Bruk alltid hjelm og annet beskyttelsesutstyr når du kjører.  

- Bruk aldri hodetelefoner, mobiltelefon eller lignende når du kjører.

 - Unngå å kjøre i mørket. Dersom du kjører i mørket må du utvis ekstra varsomhet, og alltid ha på både front- og baklysene på brettet samt bruke refleks. Våte, isete, ujevne eller grove overflater kan svekke akselerasjonen og bremseevnen, og kan medføre ulykker. Du må alltid være oppmerksom på fortauskanter, trapper og andre potensielle hindringer og faremomenter.

Fare for skade! Hold alltid fingre, hår, klær og lignende unna motor, hjul og alle andre bevegelige deler på brettet.

Risiko for elektrisk støt! Du må aldri endre, åpne eller tukle med elektronikken på brettet. Dette kan utgjøre en risiko for skade og det gjør garantien ugyldig. 

Unngå vann! Skateboardet må ikke utsettes for vann. Vannskader er ikke dekket av garantien.

 

- Du må regelmessig undersøke brettet ditt for skade.

- Du må regelmessig undersøke at brettet ditt fungerer som det skal.

- Før du kjører må du forsikre deg om at alle skruer er skrudd ordentlig til.

- Du må skru av brettet og fjernkontrollen når det ikke er i bruk.

- Du må holde brettets batteri fulladet når det ikke er i bruk. Selv om du ikke bruker brettet, må batteriet lades opp hver tredje måned.

- Du må ikke lade brettet uten tilsyn.

- Du må koble batteriet fra laderen med en gang det er fulladet.

- Laderen bør regelmessig undersøkes for skade. Dersom det oppdages skade, må brettet ikke lades før laderen er reparert eller erstattet.

- Du må ikke åpne eller gjøre endringer på elektronikken på brettet.

- Du må ikke rengjøre brettet ditt med harde slipemidler, kjemikalier eller vaskemidler. Bruk en fuktig klut til å tørke av støv og møkk.

Kjøpsforholdet reguleres av Lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) og Lov 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven).  

 

Avtaleinngåelse
 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 
Betalingen
 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 
Levering
 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 
Risikoen for varen
 

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt ( levering).

 
Angrerett
 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Angrerett skjema : Angrerett

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 
Copyright

 

Alt innhold på disse nettsidene er e-future.no eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsrett-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra e-future.no.